Līgums par sadarbību


 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ..........................................., reģistrācijas numurs ......................................., adrese .........................................., turpmāk tekstā – SABIEDRĪBA, tās valdes priekšsēdētāja Boris Leikin personā, kurš darbojas uz likuma pamata, no vienas puses,

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Advocate Plus, reģistrācijas numurs LV40103936964, juridiskā adrese Rudens iela 8, Rīga, LV-1082, tās valdes priekšsēdētāja Alvydas Dzintars personā, turpmāk tekstā – ADVOKĀTS, no otras puses,

katrs atsevišķi turpmāk tekstā – PUSE, bet abi kopā turpmāk tekstā – PUSES,

bez viltus, maldības un spaidiem noslēdza šāda satura līgumu par sadarbību, turpmāk tekstā – LĪGUMS,:

 1.LĪGUMA priekšmets ir savstarpēja sadarbība juridisko, konsultatīvo un starpniecības pakalpojumu, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMU, jomā, ko nepieciešamības gadījumos veic PUSES.

 2.Katrā konkrētajā sadarbības gadījumā PUSES atsevišķi nosaka savstarpēji sniedzamo pakalpojumu apjomu, kā arī samaksas apmēru un kārtību.

 3.Rēķinu par sniegtajiem PAKALPOJUMIEM izraksta PUSE, kura konkrētajā gadījumā saskaņā ar PUŠU attiecīgu vienošanos ir sniegusi PAKALPOJUMUS otrai PUSEI. Ja otrā PUSE uzskata, ka rēķins ir izrakstīts pamatoti un tajā ietvertā summa atbilst PUŠU vienošanās, tā to akceptē. Samaksa par sniegtajiem PAKALPOJUMIEM tiek veikta tikai un vienīgi uz akceptēta rēķina pamata. Rēķins apmaksājams 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc rēķina akceptēšanas.

 4.PUSES izraksta rēķinus un izdara tajos akceptēšanas uzrakstus atbilstoši LĪGUMA pielikumā esošajiem paraugiem.

 5.LĪGUMAM ir divi pielikumi. 1.pielikums ir SABIEDRĪBAS rēķina paraugs ar ADVOKĀTA akceptēšanas uzrakstu. 2.pielikums ir ADVOKĀTA rēķina paraugs ar SABIEDRĪBAS akceptēšanas uzrakstu.

                                                                                                   

Description CUserssergeiDocumentsSergei kompAdvocat plusblankSerjoga_signaturetif